Sognepræsten
 
 

Den første "lærde" Mazanti

Pastor P. J. Mazanti Den ældste søn på Stovgård, Peder Joseph Mazanti, født 1818 - de italiensk-polske indvandreres ældste barnebarn - blev "holdt til bogen". I 1838 blev han student efter at have modtaget privat undervisning i Nykirke Præstegård. Dermed blev han medlem af en lille, eksklusiv skare, for kun nogle få promiller af hver ungdomsårgang opnåede at blive studenter dengang. Han fortsatte sine studier på universitetet, og i 1846 blev han cand.theol. Det var svært at få et præsteembede, så foreløbig gik han i gang med at undervise og oprettede i 1847 en drengeskole i Vejle. Fire år senere flyttede han til Skanderborg, hvor han fortsat var institutbestyrer. Han har sikkert undervist børn, som havde forældre med mulighed for at betale for bedre undervisning end i almueskolen.

Mens Mazanti boede i Skanderborg, giftede han sig med Emilie Marie Hall fra Christianshavn, datter af en bødkermester. Hun havde et par fremtrædende farbrødre - provst P. E. Hall (1805-1891) og politikeren C. C. Hall (1812-1888), som blev geheimekonferensråd og var landets konseilspræsident, dvs. statsminister, i årene 1857-1859 og 1860-1864. Hendes søster var gift med præsten og filantropen Hans Knudsen (1813-1886), som skabte bedre forhold for handicappede og gjorde Danmark til et foregangsland på området. Så det er måske pga. hendes familieforbindelser, at hun senere blev opfattet som "fin"! Hun fødte tre døtre og en søn.

I december 1858 lykkedes det endelig den nu 40-årige Mazanti at få et embede, som havde mere med hans fag at gøre - nu skulle han være kateket, dvs. religionslærer. Men så måtte familien også forlade det midtjyske og blive øboere. Det var nemlig i Ærøskøbing, der var et ledigt embede. I marts 1859 blev han ordineret og kunne dermed også fungere som præst, når der var brug for det. Mens Mazanti og hustru boede på Ærø, oplevede de den ulykkelige krig i 1864, som må have været ekstra smertelig for dem. Emilies farbror var jo regeringsleder og havde sammen med sit nationalliberale parti en stor del af ansvaret for tabet af Sønderjylland.


De svære år

Embedet i Ærøskøbing hørte ikke til de fede. Der var mange elever i hver klasse, og Emilie kaldte det senere "det besværligste i hele Landet". Hun var selv nødt til at bidrage til familiens forsørgelse ved at undervise. I januar 1867, efter otte hårde år på Ærø, skrev hun til sin fætter Oluf Hall, søn af C. C. Hall. Emilie håbede, at onkelen ved at tale med kultusministeren kunne hjælpe Mazanti med at få et præstekald. Hun skrev bl.a.:

Jeg har ingen Ro paa mig, før jeg faar skreven til Dig; jeg ved jo, at Du vil med en god Villie gjøre Alt, hvad der staar i Din Magt - for at fremme vort Vel - og det samme Tilsagn har den kjære Onkel jo givet os - derfor bliv ikke kjed af mit Plagerie men set Dig i vor trykkende Stilling, og Du vil kjærligt tage Dig af denne Anmodning, som af de tidligere jeg har bebyrdet Dig med. Vi leve i Haabet, men naar det ogsaa glipper dennegang, og Mazanti ei engang kan naae et saa lille Embede - hvorledes skal man da holde Modet opreist, thi da er der jo næsten intet Haab om Befordring for min Ven, og Otte Aars Tjeneste som Catheket ved en Skole med 80 til 90 Elever i hver Klasse - kan vel nok gjøre Krav paa Befordring.

Trods sit slidsomme liv havde Emilie overskud til at tage sig af de sociale forpligtelser, man forventede af en embedsmands hustru. I 1864 var hun med til at arrangere en bazar, hvis overskud gik til krigens ofre. Og i 1867 stillede hun sig i spidsen for en bazar, der skulle hjælpe enkerne og 14 efterladte børn efter mandskabet på et skib, som var gået ned.

Vester Tørslev Kirke - Mazantis arbejdsplads 1868-1875
Foto: Poul Erik Vad Nielsen, august 2002

Ti år på Ærø blev det til, så var præsteembedet langt om længe indenfor rækkevidde: Mazanti blev i juni 1868 sognepræst i Vester Tørslev og Svenstrup Sogne ved Hobro. Familien faldt godt til i menigheden, men indtægterne var desværre ikke særligt store, og i de mange år med utilstrækkelige indtægter havde Mazanti stiftet en stor gæld. Emilie måtte atter henvende sig til fætter Oluf. Den 26. november 1872 fortalte hun, at Mazanti igen var begyndt at søge nyt embede.

Intet er mere piinligt end at skulle tænke paa Opbrud, naar man lever i en Menighed, der med Kjærlighed og Agtelse seer op til sin Præst og kun er bekymret for at skulde af med ham; at bryde op fra et godt og hyggeligt lille Hjem, fra Venner der ere komne En kjærligt og deltagende imøde - til nye Egne, til fremmede og ubekjendte Steder. Og dog maae vi ønske det - ja af ganske Hjerte maae vi haabe det og bede til Gud, at det maa ske snart - at vi dog ikke ganske skulde kues i de evindelige trykkende Kaar.

De økonomiske problemer skabte ofte "en stærk nerveus Spænding" hos Mazanti. Emilie måtte slide "for aldrig at tage fremmed Hjælp og for at bruge det meest muelige ud af Alt. Tro ikke, at Børnene blive forvænte; nei, de leve et meget stille, eensformigt Liv og maa finde saa at sige Alt i deres Hjem."

Snart blev Mazantis psykiske og fysiske tilstand forværret. Den 25. februar 1873 skrev Emilie et nærmest desperat brev til Oluf Hall. Hun fortalte, at hendes mand i november havde pådraget sig "en Forkjølelse saa heftig, at han siden den Tid ikke har været rask og muligt aldrig forvinder Følgerne deraf..." Det var "en ondartet Bronchitis med Betændelse i alle Slimhinderne, og i Forbindelse med dette blev Mazantis hele Nervesystem saa rystet - deels af det indesluttede Liv - deels af Bekymring over, at han ikke selv kunde forrette sin præstelige Gjerning, og endelig paa Grund af den evindelige Søvnløshed..." Det blev så slemt, at Emilie frygtede "det Tungeste af Alt - at jeg skulde blive tilbage med de kjære Børn - uden at jeg længere følte Kraft til at virke for dem."

Selvfølgelig var det i Emilies interesse at tegne et meget sort billede af situationen og vække medlidenhed, så familien Hall ville føle sig forpligtet til at hjælpe. Men det var uden tvivl vanskelige år for familien Mazanti. C. C. Hall var kultusminister i regeringen Holstein 1870-74. Måske var det medvirkende til, at Mazanti som 57-årig langt om længe fik et andet embede. Fra marts 1875 havde han sognene Udbyneder og Kastbjerg ved den østligste ende af Mariager Fjord, ud til Kattegat.


Præstegårdsliv i Udbyneder

Udbyneder Sogn var præget af sine herregårde og proprietærgårde. Godset Overgård var meget stort. Mazanti blev sikkert modtaget varmt på godset. Han var nemlig langt ude i familie med ejeren, hofjægermester Frederik von Arenstorff, en nevø til hans lillesøster Ida Jermiin. Ida - som kun var 14 måneder ved sin fars død - havde i sin tid giftet sig med en søn af stamhusbesidder Jermiin til Avsumgård. Hendes mands søster, Anne Sophie von Arenstorff, mor til Frederik, var frue på Overgård. Det siges, at Mazantis omgangskreds var omegnens herregårde, bl.a. Overgård og Gessinggård, og det lyder sandsynligt.

I løbet af Mazantis første par år i Udbyneder Præstegård bortgiftede han sine ældste døtre, Maria og Antonette, til landmænd. I 1880 blev familiens eneste søn, William, færdig med latinskolen. Han havde åbenbart ikke lyst til at læse videre, eller der var måske ikke råd, for Mazanti skrev til en bekendt, postinspektør Castberg, og bad ham tage sig af sønnen. Castberg svarede omgående, at han med fornøjelse ville finde en elevplads. Det var starten på en lang karriere indenfor postvæsenet, som endte med postmesterembedet i Næstved.

Udbyneder Kirke, hvor Mazanti var præst 1875-93
Foto: Anders Straarup, marts 2003

Efter Williams afrejse var der kun et barn tilbage i præstegården, Wilhelmine på 15. På samme tid fik den store proprietærgård Charlottendal, som lå lidt udenfor Udbyneder, ny bestyrer. Han hed Victor Sønnichsen, og hans far, godsejer Carl Julius Sønnichsen, havde skaffet ham pladsen. Desværre interesserede han sig ikke for landbrug, han ville hellere have været officer. Han gik mest op i luksusheste - og åbenbart også i præstens datter, for de blev forlovet.

På Charlottendal klarede Victor sig dårligt. Alligevel blev det bestemt, at han skulle overtage forpagtningen af præstegårdens landbrug. Hans far ville nok give ham endnu en chance - og Mazanti kan også have set sin fordel ved det, for både før og efter forpagtningens ikrafttræden lånte han flere tusinde kr. af den gamle Sønnichsen. Tanken kan også have været, at Victor ville få mere lyst til at vise, hvad han duede til, når han var tæt på sin kæreste hver dag. Men i præstegården gik alt skævt. Victor fulgte ikke sin fars råd om at sælge de fine heste, og økonomisk kunne forpagtningen ikke svare sig. Sagen kompliceredes af, at han forelskede sig i sin kærestes kusine, Henny Evers - datter af præstens søster Flora. Forlovelsen med Wilhelmine gik i stykker, og i oktober 1882 ophørte forpagtningen.

I 1883 købte Victors far den sydfynske herregård Løgismose til ham. Det har været en bitter dag for Wilhelmine, da hendes kusine i november samme år kunne rykke ind som frue på godset. Men snart viste det sig, at Wilhelmine vist havde været den heldigste: Det gik ikke på Løgismose, som blev solgt igen, og i årevis levede Victor af "apanage" fra faderen. I 1896 købte han det himmerlandske gods Egensekloster for lånte penge. Men han var despotisk og hidsig, og ægteskabet gik dårligt. Efter knap 30 års ægteskab forlod Henny Sønnichsen sin mand og blev husbestyrerinde hos en landinspektør i Rudkøbing.

I Udbyneder Præstegård gik livet videre, og i 1887 giftede Wilhelmine sig med en købmand fra Horsens. Men forinden havde der vist været en anden "kandidat", for i maj 1883 ankom en ung forfatterspire ved navn Gustav Wied til Overgård!


Gustav Wied møder pastor Mazanti

Gustav Wied (1858-1914) var en af de betydeligste danske forfattere i årene omkring 1900. Hans kendteste værk er nok romanen Livsens ondskab (1899). Hans stil er karikeret og forenklet, og menneskenes dobbeltmoral skildres med satire. Bag livsglæde og lystighed så han ofte fortvivlelse og tragedie. Han hentede inspiration til en af sine bøger fra sin tid hos familien Arenstorff på Overgård, hvor han i 1883 var blevet ansat som huslærer for hofjægermesterindens søn. Hans kritiske holdning til adelen stammede til dels fra hans oplevelser på gården. Præster var han heller ikke begejstret for. En dag skrev han til en ven om det emne - og omtalte pastor Mazanti (og blærede sig med latinske citater!):

Gustav Wied ca 1883 Der er en i vort sogn, nomina sunt odiosa! (*) Jeg hørte ham Kristi himmelfartsdag. Han talte om forsagelse! Han var bevæget; det forundrede mig; men senere erfarede jeg, at han umiddelbart før gudstjenesten havde spist frokost, ak tænkte jeg: hinc illæ lacrymæ! (**) Han talte som sagt om forsagelsen af kødets lyst (han vejer sine 300 p.), livets lyst (han holder selv store middage og kommer meget ud) og livets hoffærdighed (***) (han skælder bønderne ud for: "umælende bæster").

Om aftenen var vi hos ham til et "lille" gilde. O, hvor rørte det mig ikke at se hans tarvelige, præstelige aftensbord: hummer, laks, sardiner, kalve- okse- og duesteg, bajersk øl, rødvin og snaps. Man var nødt til for klimaets skyld at drikke, sagde præsten. I det samme drog en skare af drukne jernbanearbejdere forbi vinduerne: Ak, sagde hans velærværdighed, idet han tømte et glas rødvin - det er sørgeligt at se den overhåndtagende drukkenskab blandt samfundets lavere klasser! ... Mo'er skænk i for kammerherren!

Jeg har senere gjort visit i præstegården. Han og frue overvældede mig med venlighed og bad mig betragte deres hus som mit hjem. Jeg var rørt. Trak mig hårdt i overskægget, thi så løber øjnene så yndigt i vand, og man kan få lejlighed til at vise sit silkelommetørklæde...

(*) "Jeg nævner intet navn" H.B.
(**) "Derfor disse tårer" H.B.
(***) Hovmod. H.B.

Wied sparer ikke på ironien! Men en af præstegårdens beboere syntes han bedre om, og i oktober 1883 blev han forelsket:

I gaar havde vi Høstgilde. Det var voldsomt Sjov kan Du tro, her var samlet henved 150 Individer af bægge Kjøn. Tre Damer fra Præstegaarden var indbudt á cause de moi, (*) meget pænt, og vi morede os fortræffelig; særlig er Præstens Plejedatter en sød lille Pige paa 16 Aar, uskyldig som en, som en - o hjælp mig Du poetiske Sjæl! som en ubrugt Natpotte! Vi morede os til Kl. 1½.

(*) "For min skyld". H.B.

Et par måneder senere berettede han om nogle baller, han havde deltaget i omkring jul og nytår - et i Randers sammen med vennen Jørgen, et andet i Mariager - og fortalte mere om sin forkærlighed for Mazantis plejedatter, "Frøken H.":

Det var i Grunden et glimrende Bal vi vare til! jeg morede mig kongelig og betages stundom af en underlig Vibreren i Hjærtekamrene ved Tanke om Frøken H.; hun var sød, det var hun; men meget "koket", dog det er som sig hør og bør paa et Bal!

I Mariager! I Guder, hvilken Forskjel! Hvilket Lokale, hvilken Musik og hvilke Damer! "Hun" var der, siger Du; wel, sir! men hun var utilgjængelig; den gamle passede paa; og førend Ballet begyndte havde han mig under fire Øjne, hvor han ligefrem spurgte mig om det var min Mening at gjøre hans Datter ulykkelig eller at fri til hende. Jeg forsikrer Dig, kjære Jørgen, jeg blev som himmelfalden, det var mig umuligt straks at svare, og da jeg endelig var kommet til mig selv igjen var Manden borte. Jeg tændte mig en Cigar og gik en lille Runde paa Mariagers Gader for nøjere at overtænke den Sag; jeg kom ikke til noget Resultat, thi, oprigtig talt, jeg havde aldrig været i en lignende Situation før!

Da jeg atter kom til Hotellet skulle Dansen til at begynde, og sans peur (mais non sans reproche) (*) angagerede jeg "hende" og dansede to Danse itræk med hende. Den gamle var ude af sig selv, han vimsede rundt lig en Mus i Barselseng, men inde i Salen turde han jo ikke sige noget for ikke at fremkalde Skandale. Da vi skulde spise, havde jeg ingen Dame, "Faderen" havde nemlig taget to, Hofjægermesterinden og "hende", dog jeg fattede en kraftig Beslutning, gik hen og bukkede for "hende", som tog min Arm mens Pastoren sendte mig et meget sigende Blik, som jeg naturligvis slet ikke forstod! - Saaledes førtes Krigen under vekslende Held, og nogen snarlig Fred er der ikke Udsigt til. Herre Gud, man kan da virkelig godt synes om en Pige uden straks at skulle fri til hende! Ikke sandt, har jeg ikke ret?

(*) "uden frygt (men ikke uden dadel)" jvf. "Ridderen uden frygt og dadel", dvs. skændsel. H.B.

Han skrev også til sin mor om pigen:

Jeg kunne have stor lyst til at forlove mig... men jeg tør ikke, thi jeg er ikke sikker på, at hun er den rette; og så lever hun også under ganske særegne forhold. Hun er plejedatter, som det hedder, af vor præst. Det vil sige, hun gør alt det arbejde, de andre ikke gider, og får derfor føden og familiens aflagte klæder. Der er også en "rigtig" datter hjemme; hun er køn, men et af de koketteste og sanseligste fruentimmer, jeg har truffet på. Hende skal man synes om. Nu har familien imidlertid opdaget, at jeg har mere øje for den anden. Se det er jo forkert af mig, og for at kunne vedblive at komme der i huset må jeg officielt gøre kur til venstre, medens jeg hemmeligt inklinerer til højre.

Hans forelskelse kan ikke have været særlig dyb, for da han senere fandt ud af, at "Frøken H." led af polypper i næsen, "forduftede ganske og på én gang alle mine både dybe og høje følelser"! Pigen hed Ellen Hall, hun var født 1867 som datter af Emilie Mazantis bror. I folketællingen 1880 kaldes hun "Plejedatter af Præsten" men i 1890 "Tyende" - så Wieds beskrivelse af hendes stilling i familien er nok ikke helt forkert! Hun kom senere til København og blev medhjælperinde ved "Samfundet som antager sig vanføre og lemlæstede Børn", som hendes onkel Hans Knudsen havde oprettet.

Man skal nok være lidt forsigtig med at bedømme familien Mazanti ud fra Gustav Wieds breve. Han stiller situationerne på spidsen for at gøre sine ironiske pointer mere tydelige. Det første og det sidste brevcitat stammer fra hans erindringsbog Digt og virkelighed, og jeg ved ikke, om de er originale eller skrevet mange år efter hans afrejse fra Overgård (som han forlod i november 1884). Han vendte tilbage som familien Arenstorffs gæst i somrene 1886-87-88, men det er ikke godt at vide, om han stadigvæk var velkommen i præstegården.

Udbyneder Kirke efter brandkatastrofen i 1892
Foto i Egnsarkivet for Udbyneder og Kastbjerg Sogne

Præsteparrets datter Antonette var kronisk syg. Hun havde vattersot, dvs. væskeophobning i vævene; hun har vel haft dårligt hjerte, og den vanddrivende medicin var ikke opfundet. Hendes søn Hans Chr. Hollesen, født 1882, skal bedsteforældrene derfor have opdraget. Han boede dog ikke i Udbyneder Præstegård i 1890. Det gjorde derimod Emilies søster, enkefru Knudsen. To år senere indtraf en katastrofe. Den 6. juni 1892 udbrød der ildebrand i byen, og præstegården, skolen, hospitalet, syv gårde og 14 huse samt kirketårnets tømmerværk brændte. Den 73-årige Mazanti fik et nervøst sammenbrud og måtte søge sin afsked, hvad han fik pr. 31. marts 1893. Præsteparret flyttede til Horsens, hvor deres yngste datter havde været købmandsfrue siden 1887. I januar 1899 døde Mazanti af et hjerteslag, og Emilie gik bort to år senere.


Hvordan var han egentlig, den præst? Mascani kontra Mazanti

I 1898 udgav Gustav Wied en af sine væsentligste romaner, Slægten. Handlingen udspilles på en jysk herregård. Den ejes af den tungnemme, bondske baron Helmuth von Leunbach, som domineres af sin mor, enkebaronessen. Han forelsker sig i den forfinede, fraskilte fru Alvilda Raskowitz og gifter sig med hende. Men ægteskabet udvikler sig katastrofalt. Hustruen indleder et forhold til sin fætter, som hun i hemmelighed møder i en hytte i parken. Baronens mistanke bekræftes, i afmægtigt raseri sætter han ild på hytten, og det elskende par indebrænder. Tynget af samvittighedskvaler forsumper baronen i alkoholisme og vil melde sig selv, men det forhindrer hans mor, som håner hans "bondemoral". I romanens afsluttende scene passerer enkebaronessen riddersalens portrætter af Leunbach'erne - som alle havde forringet og ødelagt gården - og mumler: "Skidt Slægt!... Raadden Slægt! Ingen Rygrad! Levet for længe!"

En vigtig biperson i Slægten hedder Adolf Mascani, sognepræst til Næsgaardene og Utterslev. Han er barnebarn af en indvandret italiener. Hans sydlandske afstamning har vist sig i "en ustyrlig, næsten til Sindssyge grænsende Heftighed og tidlig modnet, stærkt udviklet Sans for erotiske Glæder." Som ung var han en smuk mand: Slank, med store, sørgmodige øjne, blåsort hår og en let buet, romersk næse. Han ville være læge ("Kvindelæge!") men tvinges af forældrene til at læse teologi. En opslidende kamp begynder i ham, mellem "Kødet" og "Aanden". Han gifter sig, og i begyndelsen lever de lykkeligt; men hans affærer med børnenes lærerinder knuser hustruens tillid til ham, og da romanen tager sin begyndelse, har ægteskabet været dødt i 15 år. Atmosfæren i præstegården er iskold, og ægtefællerne taler sjældent med hinanden; hvis de gør, udvikler det sig til pinlige scener. Alle taler om Mascanis utallige forhold til sognets kvinder. På et centralt sted i bogen spadserer han sammen med den unge baronesse:

- Undertiden fristes jeg til, naar jeg staar foran "Herrens" Alter eller paa Prædikestolen, at raabe ud over Menigheden med min naturlige Stemme, at det er Løgn alt sammen, det jeg staar og bavler frem med min fedeste Søndagsrøst! [...] Ved De, hvor jeg var henne om Eftermiddagen?
- Nej... [...]
- Det skal jeg saamænd sige Dem: Jeg laa nede bag ved Klitterne med en Kikkert og saa' paa, at Pigebørnene gik i Vandet!
Baronessen slog oprørt ud med Haanden:
- Jeg vil ikke høre paa...
- Hæ, hæ! vedblev han klukkende - En smuk Beskæftigelse for en "Herrens Tjener", hva'? Min egen Datter og Deres lille, buttede Karen! De tumlede de hvide Lemmer dernede som et Par Kid! ... Aa, Herre min Gud, Herre min Gud! skreg han pludselig og kastede sig forover ned mod Bordets Plade - vær dog mig arme Synder naadig!
Baronessen havde rejst sig. Hun rystede over hele Kroppen som af Kulde. Vel havde hun af og til hørt et og andet fortælle om Mascanis Kvindekærhed og hysteriske Anfald; men hun havde tildels anset det for Klaffer og Overdrivelse, thi saa ofte hun hidtil havde været sammen med ham, havde hun intet mærket. Og nu!

Det ender tragisk med Mascani. Sindssygen bryder ud i lys lue, da han en søndag står på prædikestolen. "Jeg har drevet Hor og Utugt med Eders Hustruer og døtre", råber han. "I har vidst det. I har taalt det. Skorpioner skulle I ha' taget og pisket mig bort fra Eders Aasyn! Men I har logret for mig som Slaver og Trælle, fordi jeg Stod paa den Plads, jeg staar..." Og derefter fornægter han kristendommen: "Dette er det nye Evangelium, som prædikes for Eder til Syndernes Forladelse: Der er ingen Gud!... Jeg er det store Dyr i Sankt Johannes' Aabenbaring..." Den rystede menighed får overmandet præsten, og en time senere køres han i lukket vogn til sindsygeanstalten.

Slægten er ikke for sarte sjæle! Selvfølgelig er romanen fiktion, men Wied var ikke bange for at lade sig inspirere af steder og personer, han selv havde oplevet. Der er ingen tvivl om, at navnet Mascani er en let omskrivning af Mazanti. I det hele taget minder meget i romanen om Overgård og Udbyneder Sogn. Beskrivelsen af herregården, parken og landskabet er taget fra virkeligheden. Familiestrukturen hos Leunbach'erne er næsten identisk med hofjægermester Frederik von Arenstorffs husstand. Hans mor var enke, og han havde i 1881 giftet sig med en fraskilt kvinde, som havde været gift med en læge ved navn Barberi de Borghini (i romanen er ex-manden ungarsk lykkeridder). Gustav Wied var huslærer for hendes søn. I romanen foretager han et kønsskifte og lader en ung pige, Elise Jansen, undervise baronessens datter. I et brev beklager frk. Jansen sig over sit usle værelse; det samme havde Wied selv gjort.

Jeg ved ikke, om pastor Mazanti læste Slægten. Han fik et hjerteslag i januar 1899, året efter at bogen udkom. Det kan vel ikke udelukkes, at han døde af en chokerende læseoplevelse! Senere har flere spekuleret over, om Mascani skal opfattes som et egentligt portræt af pastor Mazanti. Da Paul Nedergaard samlede materiale til sit store værk om alle danske sogne og deres præster, fik han oplysninger om ham fra folk i Udbyneder og Kastbjerg. En gammel kone havde gået til præst hos ham, og hun fortalte, at han var rar, men hans kone var "fin". Gamle mennesker blev spurgt, om de genkendte beskrivelsen af pastor Mascani fra Slægten, men de mente ikke, at Mazanti havde været "drikfældig" eller havde haft "andre udsvævelser".

Mazanti havde sine svagheder. Hustruens breve og hans reaktion på præstegårdsbranden viser, at han har haft svage nerver, hvad Wied i romanen udvikler til sindssyge. Men jeg tror, at Wieds kunstneriske frihed må gøres ansvarlig for det meste af Mascanis personlighed. Wied har fundet Mazantis navn og afstamning interessant og har fyldt nyt indhold i figuren, ligesom romanens handling udspiller sig i en virkelig ramme. Han benytter Udbyneder Sogns beboere til at demonstrere sit pessimistiske livssyn og sin overbevisning om, at mennesker bag de pæne facader er dyriske og styret af seksualiteten.

Mazanti havde ikke stor kirkegang i Udbyneder og Kastbjerg. Sognene blev regnet for åndeligt "døde", så hele skylden har nok ikke ligget på ham. Da han var præst i Vester Tørslev, skrev hans kone, at "Mazantis egentlige Virksomhed er saa velsignet for ham selv, for os Alle, for hans Menighed - [...] af min inderste Sjæl takker jeg den gode Gud, at Han nedlagde den Aandens Kraft i min Vens redelige og ubeskrivelig kjærlige Hjerte, at Ordet trænger ind i Sjælene og virker til Velsignelse for mange, som høre ham." Selvfølgelig er Emilie ikke objektiv, men det kunne da tyde på, at Mazanti ikke var en dårlig prædikant. Paul Nedergaard skrev, at "Pastor Mazanti var "en ganske almindelig præst", ikke nogen vækker, men han og hans hustru var interessante personligheder, elskelige mennesker." Det er vel ikke det værste eftermæle, man kan få!


Pastor Mazantis biografiske oplysninger stammer fra Paul Nedergaard: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske Bidrag til en dansk Præste- og Sognehistorie, bd. 7.2 (1964) og fra Max Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll: Danmarks Præstehistorie 1884-1911, bd. 2 (1932). Episoden med Victor Sønnichsen beskrives i C. J. Sønnichsen: Slægten Sønnichsen paa Braderup Mølle (Viborg 1955). Emilie Mazantis breve ligger på Rigsarkivet i Oluf Halls arkiv (privatarkiv nr. 5523, A.I.3.a). En delvis oversigt over slægten Hall findes i Th. Hauch-Fausbøll: Slægthaandbogen (Kbh. 1900 ff). C. C. Hall, Hans Knudsen og Gustav Wied, se Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg.
Jørgen Toubro har skrevet en lille bog om Gustav Wieds tid på Overgård:
- kvinder og børn er lykkelige, men... (Pr-Information 1994). Emnet strejfes i Overgaard, red. af Frits Nicolaisen (Randers Amts Historiske Samfund 1997). Citaterne fra Wieds breve stammer fra hans erindringer Digt og virkelighed (u.å.) og fra Johs. Brøndum-Nielsen: Gustav Wied i Breve (Kbh. 1946).


Til Slægten Mazanti | Til startsiden