Denne nekrolog stod i Fyens Stiftstidende den 9. december 1946.


Dødsfald

Smedemester Johs. Mazanti


I en Alder af 75 Aar er Smedemester Johs. Mazanti, Odense, Søndag Morgen afgaaet ved Døden.

Gamle Mazanti, der var en anset Haandværker, har drevet Forretning i Odense i mere end en Menneskealder. Han udførte et godt og solidt Haandværksarbejde og havde en stor Kundekreds.

Blandt Kolleger var han overordentlig anset og var et skattet Medlem af Odense Smedelaug. Han blev optaget i Lauget allerede i 1897, og 9 Aar efter valgtes han ind i Bestyrelsen. I ikke mindre end 36 Aar havde han Sæde her, og det var med Vemod, hans Bestyrelseskolleger og Smedene i Odense i det hele taget saa ham trække sig tilbage, da han i 1942 følte Helbredet svigte. Han efterfulgtes af sin Søn, Emil Mazanti, og Smedene hædrede den gamle Kollega ved at udnævne ham til Æresmedlem.

I det hele taget var Mazanti en Mand, som havde stor Interesse for Faget og Haandværket i Almindelighed. Han sad i en Aarrække i Bestyrelsen for Centralforeningen af Smedemestre i Østifterne, hvor han ogsaa er Æresmedlem. Uden for Fagets Rammer havde han forskellige Hverv, saaledes var han i Bestyrelsen for Feltartilleriforeningen og Haandværkernes Spare- og Laanekasse.

Mazanti var en Mand af den gamle Skole. Han var alle Dage Morgenmand, stillede som den første paa Værkstedet og var den sidste, der gik hjem efter Fyraften. For ham var Arbejdet ikke alene Midlet til at tjene til Livets Ophold - han elskede Værkstedet og Arbejdets Gang, og naar han slukkede Gløderne paa Essen og stillede Forhammeren til Side, søgte han ind i Familiekredsen.

Det var et haardt Slag for den gamle Mester, da han for nogle Aar siden mistede sin Hustru. Han fik et Knæk, som han aldrig forvandt, og fra den Dag gik det ned ad Bakke med hans Helbred.

Johs. Mazanti vil blive mindet med mange gode Tanker i Smedenes Kreds og blandt de Mange Mennesker, han i øvrigt kom i Berøring med.

EB


Tilbage | Til startsiden